FITUS SPORTO KLUBO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Fitus sporto klubo taisyklės (toliau – Taisyklės)privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi UAB „EGA LT“ priklausančio Fitus sporto klubo (toliau – Sporto klubas) paslaugomis.
 • Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  • Paslaugos – tai Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų) ir treniruoklių salės paslaugos, vandens ir pirčių zonos.
  • Klientas – tai asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs asmeninę narystės kortelę ar vienkartinio apsilankymo bilietą, ir sumokėjęs už Sporto klubo paslaugas Sporto klubo nustatytą kainą.
  • Abonemento kortelė – tai Sporto klubo išduota asmeninė kortelė, kurios pagalba Sporto klubo darbuotojai identifikuoja klientą, o klientas su šia kortele Sporto klube įgyja teisę naudotis atitinkamomis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis.
  • Vienkartinio apsilankymo bilietas – tai asmens įgyta teisė 1 (vieną) kartą apsilankyti Sporto klube bei pasinaudoti jo teikiamomis paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų paslaugų tipo.
  • Abonementas – tai asmens įgyta teisė, priklausomai nuo įsigytos narystės tipo, nustatytą laikotarpį, bet ne daugiau kaip 1 (vieną) kartą per darbo dieną lankytis Sporto klube bei naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis.
 • Asmenys, pageidaujantys naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis privalo Sporto klubo kasose įsigyti Abonementą arba Vienkartinio apsilankymo bilietą, susipažinti su Taisyklėmis bei asmens duomenų saugojimo tvarka ir tai patvirtintisavo parašu ir jų laikytis. Taisyklės ir Sporto klube galiojančios kainos už sporto klubo teikiamas paslaugas yra skelbiamos viešai interneto svetainėje fitus.lt. Sporto klubo administracija pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti Taisykles.
 • Susipažinus su Taisyklėmis už nepilnamečius Klientus iki 16 metų amžiaus pasirašo jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Nuo 16 metų amžiaus pasirašo ir pats nepilnametis, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis, nepilnametis yra susipažinęs su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Kliento Sporto klubui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
 • Vaikai iki 4 metų amžiaus į Sporto klubą neįleidžiami.
 • Vaikams iki 14 metų amžiaus Sporto klubo treniruoklių salėje sportuoti draudžiama.
 • 14-16 metų amžiaus nepilnamečiai Klientai treniruoklių salėje gali sportuoti tik su tėvų (globėjų, rūpintojų) ar asmeninio trenerio priežiūra.
 • 16-18 metų amžiaus nepilnamečiai Klientai treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį prašymą, pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje.
 • Vandens zonoje nepilnamečiai Klientai iki 16 metų amžiaus gali lankytis tik su tėvų (globėjų, rūpintojų) priežiūra. Vaikų grupiniuose užsiėmimuose tėvai nedalyvauja, tiesioginį vaizdą iš baseino gali stebėti kavinės – restorano patalpose. Klientai privalo laikytis instruktoriaus nurodymų, dalyvauti tik tuose grupiniuoseužsiėmimuose, kuriuos jiems parenka instruktoriai, atsižvelgdami į Kliento pateiktą gydytojo pažymą (027A) ir tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą bei užsiėmimo poveikį kliento sveikatai.
 • Mažamečius vaikus lydėti į persirengimo kambarį gali tik tos pačios lyties asmuo.  

 • Klientai, norėdami įsigyti abonementą ar vienkartinio apsilankymo bilietą, Sporto klubo registratūros darbuotojams privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir yra registruojami Sporto klubo Klientų apskaitos sistemoje.
 • Klientui sutikus, Sporto klubo darbuotojai turi teisę jį nufotografuoti ir Kliento nuotrauką naudotijo identifikavimui.
 • Už abonementus arba vienkartinio apsilankymo bilietus Sporto klubo kasose, Klientai gali atsiskaityti grynaisiais pinigais, banko kortele arba Sporto klubo dovanų čekiu, sumokant paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumo sumą. Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.
 • Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis, pats savarankiškai pasirinkti fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
 • Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka klientui, išskyrus, atvejus, kai ši žala padaroma dėl Sporto klubo kaltės.
 • Grupiniai užsiėmimai, vyksta, kai dalyvauja ne mažiau kaip 3 (trys) klientai. 
 • Niekada anksčiau Sporto klube nesilankę klientai, pirmą kartą įsigiję 12 mėn. narystę, turi teisę per 5 (penkias) darbo dienas susigrąžinti visą už abonementą sumokėtą sumą. Kitiems klientams, įsigijusiems narystes arba vienkartinio apsilankymo bilietus, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus, atvejus, kai klientas dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 • Rūkyti leidžiama tik specialiai pažymėtose vietose.
 • Sporto klubo patalpose vykdomas vaizdo stebėjimas, iškabintos lentelės su užrašu, jog patalpa stebima vaizdo kameromis.
2. NARYSTĖS, KORTELĖS NAUDOJIMO TVARKA
 • Klientui, įsigijus narystę ir sumokėjus vienkartinį abonemento kortelės išdavimo mokestį – 5 eur. yra išduodama asmeninė abonemento kortelė (toliau – Kortelė).  Kortelės kaina neįtraukiama į Sporto klubo paslaugų kainą. Pasibaigus narystei ir grąžinus kortelę, mokestis grąžinamas. Kortelę būtina pateikti kiekvieną kartą atvykus į Sporto klubą, Sporto klubo registratūros darbuotojams. Nepateikus Kortelės, Klientai į Sporto klubą neįleidžiami, išskyrus tais atvejais, kai Sporto klubo duomenų bazėje galima identifikuoti Klientą ir nustatyti, kad jo abonemento kortelė yra galiojanti.
 • Klientas privalo aktyvuoti savo abonemento kortelę, t.y. pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo apmokėjimo už ją dienos. Klientui per šį laikotarpį nepradėjus naudotis Sporto klubo paslaugomis, abonemento kortelė yra aktyvuojama automatiškai ir pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis abonemento kortelės rūšį.
 • Praradus ar sugadinus kortelę, Klientas turi užpildyti prašymą naujos kortelės išdavimui ir sumokėti kortelės dublikato mokestį.
 • Kortelė be Sporto klubo sutikimo negali būti perleidžiama kitiems asmenims. Tik pateikus Sporto klubui rašytinį prašymą dėl asmeninės abonemento kortelės perleidimo kitam asmeniui, ir gavus Sporto klubo sutikimą, prašyme nurodytam asmeniui, atitinkamam laikotarpiui išduodama nauja abonemento kortelė, kuris sumokėjo vienkartinį kortelės išdavimo mokestį.
 • Klientas, norintis pakeisti įsigyto abonemento rūšį, turi pateikti Sporto klubui rašytinį prašymą dėl abonemento pakeitimo. Jeigu pigesnis abonementas keičiamas į brangesnį, Klientas turi sumokėti abonementų kainų skirtumą pagal abonemento keitimo dieną Sporto klube galiojančias kainas. Jeigu keičiamas brangesnis abonementas į pigesnį, abonementų kainų skirtumas Klientui negrąžinamas.
 • Klientams, abonemento koregavimas ir pakeisto abonemento aktyvavimas atliekamas per 3 (tris) darbo dienas nuo rašytinio prašymo Sporto klubui pateikimo dienos ir kainų skirtumo sumokėjimo dienos.
 • Abonemento galiojimo laiką Klientas gali sustabdyti šiame punkte nustatytam laikotarpiui, apie tai prieš 1 (vieną) darbo dieną raštu informavęs Sporto klubo administraciją. Abonemento galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau.
 • 3, 6, 12 mėnesių abonementai gali būti sustabdomi pagal šiose taisyklėse nustatytą tvarką:
  • 12 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų (nebent pirkimo metu nurodomai kitaip), informuojant prieš 5 d. d. (narystės stabdomos ne mažiau nei 5d. intervalu);
  • 6 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų(nebent pirkimo metu nurodomai kitaip), narystės stabdomos ne mažiau nei 5d. intervalu.
  • 3 mėn. narystės galiojimo terminas gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip 7 (septyniomis) kalendorinėmis dienomis.
 • Vaikų plaukimo abonementas gali būti stabdomi informuojant iš anksto: 

 • 12mėn. 96 pamokų 2k./sav. abonementas – galima pratęsti 16 pamokų.

 • 12mėn. 48 pamokų 1k./sav. abonementas – galima pratęsti 8 pamokas.

 • 9 mėn. 72 pamokų 2k./sav. abonementas – galima pratęsti 12 pamokų.

 • 9 mėn. 36 pamokų 1k./sav. abonementas – galima pratęsti 6 pamokas.

 • 3 mėn. 24 pamokų 2k./sav. abonementas – galima pratęsti 4 pamokas.

 • 3 mėn. 12 pamokų 1k./sav. abonementas – galima pratęsti 2 pamokas.

Valstybinių švenčių metu vaikų plaukimo pamokos nevyksta, abonementas nepratęsiamas ir įmoka nekompensuojama.

3. RAKTELIŲ - LAIKRODŽIŲ PASKIRTIS, NAUDOJIMAS IR KLIENTO ASMENINIŲ DAIKTŲ APSAUGA
 • Sporto klubo registratūros darbuotojams identifikavus klientą, jam yra išduodamas raktelis-laikrodis, kuris suteikia teisę klientui įeiti į Sporto klubo poilsio ir sporto zonos patalpas, už kurių paslaugas klientas sumokėjo.
 • Kliento apsilankymo Sporto klube trukmė priklauso nuo kliento įsigyto abonemento ir/arba paslaugos tipo ir yra pradedama skaičiuoti nuo raktelio – laikrodžio išdavimo momento.
 • Klientas, viršijęs savo apsilankymo trukmę arba nepalikęs Sporto klubo patalpų iki Sporto klubo darbo laiko pabaigos, privalo registratūroje sumokėti papildomą mokestį pagal Sporto klubo pateikiamus įkainius, su kuriuos Klientas gali sužinoti Sporto klubo registratūroje. Sporto klubas pasilieka sau teisę savo nuožiūra atnaujinti/keisti įkainius be atskiro įspėjimo.
 • Išeidamas iš Sporto klubo klientas privalo Sporto klubo darbuotojams grąžinti raktelį – laikrodį ir kitus Sporto klubo klientui išduotus daiktus. Klientui negrąžinus raiktelio – laikrodžio, skaičiuojamas vėlavimo mokestis. Klientas, praradęs bet kuriuos Sporto klubo jam išduotus daiktus, privalo padengti Sporto klubo patirtus nuostolius pagal Sporto klubo pateikiamus įkainius.
 • Asmeninius daiktus ir drabužiusklientai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose, batai privalo būti palikti atskirose batų spintelėse.

Klientams rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Sporto klubas neatsako už Kliento asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Taip atsitikus, Klientas privalo nedelsiant informuoti Sporto klubo registratūros darbuotojus.Klientui palikus savo asmeninius daiktus Sporto klube, jie saugomi 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

4. BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS, KLIENTO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

Klientas turi teisę:

 • įsigijęs pasirinktos trukmės abonementą arba vienkartinio apsilankymo bilietą, naudotis Sporto klubo paslaugomis;
 • atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už narystę sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki abonemento kortelės galiojimo pabaigos, tik padengęs Sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriais laikoma:
  • klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikio abonemento įsigijimo už laikotarpį nuo abonemento įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos. Apskaičiuojant šią nuolaidą imamas skirtumas tarp vieno mėnesio abonemento kainos be nuolaidos ir kliento įsigyto abonemento vieno mėnesio kainos (kliento įsigyto abonemento kainą padalinus iš abonemento mėnesių skaičiaus). Gautas skirtumas yra padauginamas iš mėnesių skaičiaus nuo abonemento įsigijimo dienos iki jo nutraukimo dienos;
  • jeigu abonementas įsigytas tiesioginio debeto būdu, tai klientas atlygina Sporto klubo sumokėtus mokesčius bankams ir tiesioginio debeto paslaugą administruojančioms įmonėms už laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nutraukimo dienos;
  • klientui taikytą kompensaciją už pertraukas ar kitą laikotarpį;
  • skolos administravimo ir kitas pagrįstas išlaidas.
 • Klientas įsipareigoja:
  • būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
  • į Sporto klubo patalpas neįsinešti ir nevartoti maisto produktų ar alkoholinių gėrimų;
  • nefotografuoti ir nefilmuoti Sporto klube neturint raštiško Sporto klubo vadovybės leidimo;
  • atsakingai ir rūpestingai naudoti visą Sporto klubui priklausantį turtą, inventorių ir kt.;
  • naudoti sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimo taisyklėse numatytais būdais ir tvarka, vadovautis atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymais ir rekomendacijomis; Grupinių užsiėmimų ar treniruotės treniruoklių salėje metu naudotą inventorių tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems klientams, padėti į jam skirtą vietą;
  • nesinaudoti sugedusia įranga bei inventoriumi, apie pastebėtus įrangos ar inventoriaus gedimus nedelsiant informuoti atsakingus Sporto klubo darbuotojus;
  • imtis visų įmanomų priemonių, kad naudojantis Sporto kubo paslaugomis nebūtų padaryta žala sau, kitų Sporto klubo klientų ir darbuotojų saugai ir sveikatai;
  • netrukdyti kitiems klientams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis, o pastebėjus kitų klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų klientų saugumui ar sveikatai, pranešti apie tai atsakingam Sporto klubo darbuotojui;
  • nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis. Klientai turi dėti visas pastangas pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui, gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
  • lankytis tik Sporto klubo klientams skirtose patalpose;
  • Sporto klubo patalpas palikti ne vėliau kaip nustatyta kliento įsigytoje narystėje ir/ arba neviršijant nustatytos apsilankymo trukmės, ne vėliau kaip iki Sporto klubo darbo pabaigos.
  • atlyginti Sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Sporto klubo kaltės nutraukia narystės galiojimą nepasibaigus narystės galiojimo terminui arba narystę nutraukia Sporto klubas dėl kliento kaltės;
  • dėvėti atskiroms Sporto klubo zonoms skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę.
 • Klientas treniruoklių salėje įsipareigoja:
  • prieš atliekant pratimą, ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį;
  • atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, treniruoklių priedus, kitą treniruoklių salės įrangą,svarmenis sudėti į jiems skirtas vietas;
  • po treniruotės treniruoklių salėje, einant į kitas Sporto klubo zonas, nusiprausti duše.
 • Klientas grupinių užsiėmimųsalėje įsipareigoja:
  • nevėluoti į grupinių užsiėmimų salėse vykstančius užsiėmimus, nes užsiėmimų instruktoriai turi teisę neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių klientų;
  • po treniruotės grupinių užsiėmimų salėje, einant į kitas Sporto klubo zonas, nusiprausti duše.
 • Klientui grupinių užsiėmimųsalėje draudžiama:
  • nesant instruktoriaus lankytis vieniems grupinių užsiėmimų salėse, naudotis jose esančiu inventoriumi, leisti muziką;
  • avėti sportinę avalynę dažančiais padais.
 • Klientas vandens zonoje, pirtyse įsipareigoja:
  • prieš apsilankymą baseino zonoje, prieš einant į pirtis bei jomis pasinaudojus, pasinaudojus tualetu nusiprausti duše;
  • dėvėti maudymosi aprangą, maudymosi kepuraitę, avėti šlepetes neslidžiu padu;
  • įlipti ir išlipti iš baseino tik naudojantis specialiomis tam skirtomis kopėtėlėmis;
  • pirtyje pasitiesti savo rankšluostį.
 • Klientui vandens zonoje, pirtyse draudžiama:
  • lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei;
  • šokinėti į baseiną, stumdytis, bėgioti, trukdyti naudotis vandens zonos ir pirčių paslaugomis kitiems klientams;
  • neklausyti plaukimo instruktoriaus ir/ar kitų atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymų;
  • įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje;
  • pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį;
  • liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai.
 • Persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, glaudžių, maudymosi kostiumų) džiovinimui yra draudžiama.
 • Kliento atsakomybė:
  • Klientas privalo atlyginti Sporto klubui padarytą materialinę žalą, kurią Sporto klubas patyrė dėl kliento kaltės ar dėl su klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą.
  • Sporto klubui padarytą žalą klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo klientui dienos, išskyrus atvejus, kai Sporto klubo administracijos sutikimu su klientu buvo susitartadėl kito žalos atlyginimo terminas.
5. SPORTO KLUBO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
 • Sporto klubas turi teisę:
  • keisti Sporto klubo darbo laiką;
  • atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti Sporto klubo paslaugų iki 48 valandų;
  • nustatyti kitas atskirų abonementų ar vienkartinių apsilankymo bilietų, platinamų Sporto klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas, kurios yra privalomos klientams, įsigijusiems tokias narystes.
  • sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti;
  • kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės, paprašyti kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;
  • neteikti atitinkamų Sporto paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, taip pat higieninei baseinų, vonių ar pirčių būklei.
  • reikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis ir palikti Sporto klubo patalpas. Pinigai klientui už šį apsilankymą negrąžinami. Klientui grąžinama už abonementą sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki abonemento kortelės galiojimo pabaigos, atskaičius Sporto klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.
 • Sporto klubas įsipareigoja:
  • Vadovautis ir laikytis Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių teikiant klientams Sporto klubo paslaugas;
  • iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuoti klientus apie Sporto klubo darbo laiko pasikeitimus;
  • teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sporto klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir pan. ir dėl to negalima naudotis paslaugomis;
  • sustabdyti ir pratęsti kliento kortelės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Sporto klubas buvo uždarytas ne dėl savo kaltės arba dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei Sporto klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus;
  • sustabdyti ar pratęsti kliento abonemento kortelės galiojimą, jei klientas pateikia atitinkamus šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus.
 • Sporto klubo atsakomybė
  • Sporto klubas neatlygina klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Pasirašydamas Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale Klientas savo parašu patvirtina, kad:
  • su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;
  • sutinka būti fotografuojamas kliento tapatybės nustatymui bei sutinka, kad kliento atvaizdas būtų saugomas Sporto klubo klientų duomenų bazėje;
  • sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas Sporto klubus valdančios UAB „EGA LT“ kaip asmens duomenų tvarkytojų, būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui, kt.).
 • Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai, rūpintojai), pasirašydami Susipažinimo su Taisyklėmis žurnale, patvirtina, kad:
  • nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis;
  • nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
  • nepilnamečio kliento Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • atsako už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą;
  • sutinka, kad nepilnametis klientas būtų fotografuojamas jo tapatybės nustatymui bei sutinka, kad nepilnamečio kliento atvaizdas būtų saugomas Sporto klubo klientų duomenų bazėje.
 • Ginčų nagrinėjimo tvarka: 
 • Sporto klubo Klientų asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Su Asmens duomenų tvarkymo bendrovėje taisyklėmis, asmens duomenų tvarkymo tikslais bei savo teisėmis Sporto klubo Klientai gali susipažinti Sporto klubo administracijoje.

Visi klientai, susipažinę su taisyklėmis, pasirašo Susipažinimo su taisyklėmis žurnale.