PRIVATUMO POLITIKA/PRIVACY POLICY

 

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “EGA LT”, 303303888 rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “EGA LT”, 303303888 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: Vardas, Pavardė, el. Paštas., kitą kontaktinę ir mokėjimų informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti jūsų užsakymus/užklausas.

—–

By using this web site, you give your consent to the company UAB “EGA LT”, 303303888 to collect and use your personal data as defined by this Privacy Policy. UAB “EGA LT”, 303303888 uses the information you provide when registering, by making orders or by sending us requests, including: Name, surname, contact person. No., Payment Transaction ID, Other Contact and Payment Details (all together – Personal Data) to properly manage your orders / queries.

Bendrosios Nuostatos/General Provisions

UAB “EGA LT”, 303303888 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “EGA LT”, 303303888 Valdomas elektronines sistemas. UAB “EGA LT”, 303303888 nenaudoja Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “EGA LT”, 303303888 naudotų jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visuomet turėtumėte galimybę atsisakyti.

UAB “EGA LT”, 303303888 vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
 4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis UAB “EGA LT”, 303303888 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 2. Apdoroti Jūsų užklausas;

3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti;

———

UAB “EGA LT”, 303303888 by no means sells or transmits your Personal Data to any third party without your express permission. No third party can offer you goods or services via UAB “EGA LT”, 303303888 electronic systems. UAB “EGA LT”, 303303888 Do not use your Personal Data for direct marketing purposes. If UAB “EGA LT”, 303303888 would use your personal data for direct marketing purposes, you should always have the option to cancel it.

UAB “EGA LT”, 303303888 follows these basic principles of personal data processing:

 1. Personal data is collected for specified and legitimate purposes;
 2. Personal data shall be processed accurately and fairly;
 3. Personal data is processed lawfully;
 4. All information about processed personal data is confidential;

Managing and protecting your personal data UAB “EGA LT”, 303303888 implements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unlawful handling. Personal data are processed in accordance with the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Personal data is collected and processed for the following purposes:

 1. Perform other contractual obligations;
 2. Process your queries;
 3. For direct marketing purposes – only by giving the opportunity to refuse and cancel.
Asmens Teisės/Personal Rights

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
 2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 3. UAB “EGA LT”, 303303888 , gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu;
 4. UAB “EGA LT”, 303303888 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu;

———

By allowing to manage your personal data, you are entitled to:

 1. Require correction, destruction or suspension of the processing of your personal data when data is processed without complying with this and other laws;
 2. Disagree with the processing of his personal data;
 3. UAB “EGA LT”, 303303888 , upon receipt of your application for the processing of personal data, will provide you with a response within 30 calendar days of your request. Only requests for the processing of your personal data submitted by e-mail are considered. mailed to;
 4. UAB “EGA LT”, 303303888 Members / Clients have the right to request the transfer or cancellation of information related to their payment history and the information they provide. Such requests will be processed within 30 days. From email receipt mail by;
Baigiamosios Nuostatos/Final Provisions

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “EGA LT”, 303303888 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-05-21.

———

Substantial changes to this Privacy Policy are sent to members by email. UAB “EGA LT”, 303303888 may change this Privacy Policy without prior notice. If you have questions about our Privacy Policy, you can contact us at any time by email:.

The date of the last update of this document is 2018-05-21.